Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne. FHU Gasport ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad i odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, jeśli sprzedany towar taką wadą jest obciążony.

Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta.  Szczególowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru ( w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) zakupionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta na podstawie Umowy Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku, zwłaszcza art. 43 a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności Towaru z Umową. 

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar ma wadę stwierdzoną przed upływem dwóch lat od dnia jego otrzymania, prosimy o zgłoszenie tego faktu na nasz adres FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk wraz z pismem reklamacyjnym (można skorzystać z formularza reklamacyjnego) zawierającym :

  • opis przyczyn reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub niezgodności,
  • informacją jakiej formy kompensaty Państwo oczekują (sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, wymiana, w drugiej kolejności: obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w przypadku wady istotnej),
  • danych teleadresowych składającego reklamację.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi prosimy uprzejmie dostarczyć wadliwy towar pod adres Sprzedawcy: FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk. W przypadku uznanej reklamacji, wszelkie jej koszty ponosimy my. 

Do zgłoszenia prosimy załączyć dokumenty lub podać dane umożliwiające identyfikację zawartej umowy sprzedaży (np. paragon lub faktury, numer zamówienia, inne). Załączenie paragonu lub faktury nie jest obowiązkowe, lecz jest przez nas sugerowane, gdyż zazwyczaj przyspiesza proces reklamacji.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki. Nie należy go mylić z terminem realizacji żadań reklamacyjnych (np. naprawę), kóry powinien nastąpić w "rozsądnym czasie". O wyniku rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie. 

Zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zostaje wyłączona. 

Przypominamy, że po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy oraz zażądania sporządzenia protokołu w obecności kuriera w przypadku zauważenia uszkodzeń przesyłki. Zachęcamy do takich działań, ponieważ jest to ważny argument przy dochodzeniu roszczeń od przewoźnika. 

Dodatkowo informujemy o istnieniu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów. W związku z obowiązkiem poinformowania o nich, podajemy link do internetowej platformy ODR. Ze względu na specyfikę branży nie korzystamy z tzw. polubownych form rozwiązywania sporów.

Towary sprzedawane w Sklepie Butterfly Polska nie są objęte gwarancją (oprócz wybranych modeli stołów lub robotów, co jest wskazane na karcie produktu), reklamacje są rozpatrywane w ramach rękojmi. 

Product added to wishlist
Product added to compare.