obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 roku

§ 1. Postanowienia wstępne:

 1. Sklep internetowy Butterfly Polska, dostępny pod adresem internetowym butterfly.pl, prowadzony jest przez FHU Gasport Elżbieta Radlińska-Giersz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem 109681, NIP 5841464321, Regon 192765854, BDO 000144562.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, a także podstawowe definicje, sposób kontaktu ze Sklepem, wymagania techniczne, zasady odstąpienia od umowy, postępowanie w przypadku reklamacji, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, politykę prywatności dotyczącą danych osobowych oraz prawa do własności intelektualnej. 
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. 
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej pl.butterfly.tt / butterfly.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk. 
 5. Towary są dostępne do wyczerpania zapasów lub na zamówienie. 
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
 7. Sprzedaż towarów w ramach Sklepu odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową pl.butterfly.tt lub butterfly.pl. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Działalność Sklepu polega na sprzedaży na odległość nowych i nieuszkodzonych Produktów marki Butterfly, dostępnych w magazynie lub na zamówienie Klienta. 

 

§ 2. Definicje:

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FHU Gasport, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5841464321, REGON192765854, BDO 000144562. 
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca - korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub inny podmiot, któremu odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub statutową. W szczególności jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu towarów Sklepie w związku ze swoją działalnością zawodową (np. do dalszej odsprzedaży lub świadczenia usług za ich pomocą). Zapisy dotyczące Przedsiębiorców mają swoje zastosowanie również w przypadku klubów sportowych, stowarzyszeń czy instytucji takich jak urzędy miast czy gmin, starostw i parafii (wszystkie podmioty nie mające statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta). 
 5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG. 
 6. Charakter zawodowy - sytuacja, kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach dokonywanych regularnie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wykazała w CEIDG.
 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym pl.butterfly.tt i butterfly.pl. 
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 15. Produkt / towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 17. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 18. Czas realizacji zamówienia – czas od momentu otrzymania zamówienia do momentu wysłania przesyłki wybraną przez Klienta formą dostawy.
 19. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), 
 20. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), 
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zmianami). 

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem: 

 1. Adres Sprzedawcy: Meissnera 1, 80-462 Gdańsk. 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 58-346-94-63. 
 4. Numer fax Sprzedawcy: 58-346-92-57. 
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 19102055580000810230295861. 
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 – 18.00 w dni powszednie. 

 

§ 4. Wymagania techniczne:

 1.  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari itp.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5. Ceny towarów:

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN i zawierają podatek 23 % VAT. 
 2. Podane ceny dotyczą jednej sztuki towaru z wyjątkiem opakowań piłeczek i owijek. 
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport lub dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, jednak uprawnienie powyższe nie ma dla Klienta negatywnego wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

 

§ 6. Konto Klienta:

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta. 
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres płatnika oraz adres dostawy (o ile jest on inny niż adres Płatnika) oraz numer telefonu.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7. Zasady składania Zamówienia:

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na swoje Konto Klienta lub korzystać ze Sklepu jako Gość;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia jednocześnie określając jego opcje (np. rozmiar, grubość kolor, uchwyt itp.) i ilość sztuk, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i kontynuować zakupy lub kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”, aby sfinalizować zakup;
 3. po przejściu do Koszyka można zdecydować o kontynuowaniu zakupów, modyfikacji zawartości Koszyka lub jego całkowitym opróżnieniu,
 4. kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Idź do kasy”,
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji (jako Gość) – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych teleadresowych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz pozostałe pola wymagane w tym adres e-mail,
 6. jeżeli wybrano możliwość korzystania ze Sklepu jako Klient zalogowany – należy skorzystać z danych zapisanych w Koncie Klienta, dowolnie je zmodyfikować lub dodać nowe dane (np. adresy dostawy),
 7. w początkowej fazie realizacji zamówienia można łatwo stworzyć Konto Klienta poprzez dopisanie hasła i kontynuować procedurę składania Zamówienia jako zalogowany Klient,
 8. w każdym wariancie należy wybrać sposób dostawy i formę płatności, akceptując każdy etap poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”,
 9. podczas ostatniego etapu składania Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia wraz z wybranymi formami dostawy i płatności,
 10. w celu złożenia Zamówienia należy potwierdzić zapoznanie się z wymaganymi dokumentami oraz sfinalizować zakup klikając przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,  
 11. po skutecznym złożeniu zamówienia zobaczą Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego numerem,
 12. przy wyborze przedpłaty jako formy płatności, prosimy o dokonanie przelewu na podany numer rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Sprzedawcy.
 13. faktury są wystawiane wyłącznie po wpisaniu odpowiednich danych w formularzu zamówienia. Nie ma możliwości wystawiania faktur na podstawie paragonów co oznacza, że np. nie wystawiamy faktur po wysłaniu do nas mailowej lub telefonicznej prośby o fakturę, gdy w zamówieniu nie ma zamieszczonych danych do faktury. 

 

§ 8. Zasady realizacji zamówień:

 1. Natychmiast po złożeniu zamówienia system potwierdza Klientowi e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu. 
 2. Zamówienia są realizowane w najszybszym możliwym terminie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta są realizowane nie wcześniej niż następnego dnia pracy. Sklep funkcjonuje w godzinach 10.00 - 16.00.
 3. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta. 
 4. Towary są dostępne do wyczerpania zapasów lub na zamówienie. 
 5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o przejściu procesu zamówienia odrębnym mailem, następnie otrzymuje informację o wysyłce będącą ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia i określającą moment zawarcia umowy.
 7. Po uzgodnieniu wszelkich warunków realizacji zamówienia, umowę uważa się za zawartą. 

 

§ 9. Dostępne formy płatności i dostawy:

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD lub InPost, odbiór we wskazanym przez Klienta paczkomacie InPost lub odbiór osobisty dostępny pod adresem: Meissnera 1, Gdańsk oraz indywidualnie ustalana dostawa stołów.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przy odbiorze (gotówką do rąk kuriera lub zapłata kartą przy odbiorze w paczkomacie), płatność przelewem (przedpłata) na konto Sprzedawcy o numerze: 19102055580000810230295861, szybkie płatności obsługiwane przez Autopay i płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym pod adresem Meissnera 1 w Gdańsku. 
 3. Dostawa jest realizowana jedynie na terenie Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta jako adres dostawy. 
 4. Koszty dostawy niezależnie od formy płatności wynoszą: 15 PLN dla zamówień o wartości do 350 PLN i 200 PLN przy indywidualnie ustalanej dostawie stołów. Koszty dostawy zamówień o wartości powyżej 350 PLN (z wyłączeniem stołów) są ponoszone przez Sprzedawcę. 
 5. Koszty dostawy zostaną również wskazane w podsumowaniu Zamówienia. 
 6. Czas dostawy nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o wysyłce (w szczególnym przypadkach, np. w okresie przedświatecznym może się on wydłużyć). 
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 8. Wymiary paczki dostarczanej do paczkomatu nie mogą przekroczyc następujących wielkosci: 38 cm x 41 cm x 64 cm. 

 

 § 10. Prawo do odstąpienia od umowy (Zwroty):

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 ze zmianami) wprowadzającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Art. 38 zawiera katalog sytuacji, w których nie przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy. 
 2. Wszelkie przepisy dotyczące Konsumenta opisane w tym paragrafie dotyczą także Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować FHU Gasport z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meissnera 1 (tel. 58-346-94-63, fax 58-346-92-57) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w zakładce Zwroty lub na dole niniejszej strony, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku nie przyjmujemy sklejonych na Państwa życzenie rakietek lub ich części. Sklejenie rakietki oznacza wyprodukowanie towaru według Państwa specyfikacji (ust. 3) i złączenie jej części składowych - deski i okładzin (ust. 6). 
 7. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta chęci sklejenia rakietki lub kupienia sklejonej przez nas rakietki jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy. 
 8. W przypadku zakupu stołów nie ma możliwości odesłania ich za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. 
 9. Skutki odstąpienia od umowy :
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Mamy prawo pomniejszyć zwracaną kwotę o nienależny już rabat (kwota zakupu po zwrocie przestanie przekraczać 500 PLN oraz nienależną darmową dostawę - kwota zakupu po zwrocie przestanie przekraczać 350 PLN). 
 • Konsument ponosi bezpośrednie kosztu zwrotu towarów (wysłania ich do nas, pakowania itp.).
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 • Towary powinny być nam odesłane lub dostarczone bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowano o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Oznacza to, że konsument może korzystać z towaru tak, jak sprawdzałby go w sklepie stacjonarnym. Przykładowo w sklepie stacjonarnym nie wyjmujemy okładzin lub rakietek z opakowań, ani w żaden sposób nie naruszamy ich opakowania jednostkowego, nie udostępniamy stołów lub robotów do testowania, a także nie sklejamy rakietek w celach jedynie testowych. 
 • Konsument musi też udowodnić zakup zwracanego towaru w naszym sklepie. Najłatwiej to zrobić to przesyłając nam oryginał paragonu lub faktury.
 • W przypadku braku paragonu lub faktury uprawiony do zwrotu Klient musi w inny sposób udowodnić zakup towaru w naszym sklepie oraz dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu tych dokumentów. 
 • W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką poleconą na adres : FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk. 

  10. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpi bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 11. Reklamacje:

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
 2. FHU Gasport ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad i odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, jeśli sprzedany towar taką wadą jest obciążony. 
 3. Towary sprzedawane w Sklepie Butterfly Polska nie są objęte gwarancją (oprócz wybranych modeli stołów, co jest określone na karcie produktu), reklamacje są rozpatrywane w ramach rękojmi.
 4. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o Prawach Konsumenta.  
 5. Szczególowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) zakupionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta na podstawie Umowy Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku, zwłaszcza art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności Towaru z Umową. 
 6. Reklamacje wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie Regulaminu można kierować na adres: FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk lub zgłosić je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
 7. Do zgłoszenia prosimy załączyć pismo reklamacyjne (formularz zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się w zakładce Reklamacje), dokumenty lub podać dane umożliwiające identyfikację zawartej umowy sprzedaży (np. paragon lub faktury, numer zamówienia, inne). Załączenie paragonu lub faktury nie jest obowiązkowe, lecz jest przez nas sugerowane, gdyż zazwyczaj przyspiesza proces reklamacji.
 8. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 9. O wyniku rozpatrzenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zostanie poinformowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie. 
 10. Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdują się na stronach Sklepu.
 11. Zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytuły rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest wyłączona. 

 

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą; Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 3. Dodatkowo informujemy o istnieniu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów. W związku z obowiązkiem poinformowania o nich, podajemy link do internetowej platformy ODR. 
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Ze względu na specyfikę branży nie korzystamy z tzw. polubownych form rozwiązywania sporów. 

 

§ 13. Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są niezbędne w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to dodatkową zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być także kurier, z pośrednictwa którego Klient zdecydował się skorzystać wybierając formę dostawy. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 5. Dane teleadresowe są nam niezbędne aby sprawnie i właściwie dostarczyć zamówiony towar oraz uściślić ewentualne niejasności w zamówieniach. Pozwalają nam też na szybką reakcję w sytuacji np. braku zamówionego towaru. Poza procesem realizacji zamówienia służą jedynie do wystawienia faktury i listów przewozowych. 
 6. Jednocześnie informujemy, że dysponują Państwo prawem wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub usuwania. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 58-346-94-63, faxem pod numer 58-346-92-57 lub e-mailem na adres: [email protected]
 7. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych jest zawarte w naszej Polityce Prywatności. 

 

 § 14. Własność intelektualna

 1. Informacje oraz znaki handlowe, logotypy, zdjęcia i teksty zamieszczone w sklepie internetowym www.butterfly.pl są chronione prawem autorskim. Ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.
 2. Kopiowanie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne i użytkowanie również we fragmentach - jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zezwolenia od Sprzedawcy. 

 

 § 15. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy.
 3. Obie strony transakcji obowiązuje ta wersja Regulaminu, którą Klient zaakceptował podczas dokonywania zakupów.
 4. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.